Çerez Örnek
canlı destek

Deri Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

 

1. Matematik, fen bilimleri ve deri mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olabilme; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi

3. Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi

4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme becerisi; Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi

5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme becerisi

6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi

7. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma

8. Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisi

9. Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisi

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranabilme

11. Deri mühendisliği alanında kullanılan standartlar hakkında temel ve güncel bilgi sahibi olabilme

12. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olabilme

13. Deri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri, deri mühendisliği alanına yansıyan güncel sorunlar hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilme

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ