EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü

Deri Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve deri mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olabilme ve bunları alanında kullanabilme.

 

PÇ2. Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, yorumlayabilme, uygun modelleme ve analiz yöntemleri ile çözebilme.

 

PÇ3. Deri mühendisliğine özgü bir süreci, ürünü, denemeyi ya da projeyi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.

 

PÇ4. Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme.

 

PÇ5. Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme.

 

PÇ6. Bireysel ve disiplin içi ya da çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

 

PÇ7Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisi.

 

PÇ8. Ulusal ve uluslararası sözlü/yazılı iletişim kurabilme becerisi ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 seviyesinde kullanabilme.

 

PÇ9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranabilme.

 

PÇ10. Deri bilimi, deri teknolojisi, deri ürünleri ile deri mühendisliği alanında kullanılan standartlar hakkında temel ve güncel bilgi sahibi olabilme.

 

PÇ11. Deri Mühendisliği problemlerinin çözümünde; çevre, sağlık, verimlilik, kalite, ekonomi, hukuksal sonuçlar ve güvenlik gibi evrensel boyuttaki konulara farkındalık gösterebilme ve çözümleri uygulayabilme.

 

PÇ12. Yönetsel beceriler gösterebilme (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb).

 

PÇ13. Mesleki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma, yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme.