canlı destek

MÜDEK Sürekli İyileştirme Komisyonları

 

MÜDEK

Sürekli İyileştirme Komisyonları

 

Görev Tanımı

 

Komisyon Üyeleri

Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması.

Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması.

Öğretim kadrosunun analizi.

Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi.

Prof. Dr. Ahmet ASLAN

Doç. Dr. Gökhan ZENGİN

Doç. Dr. Buğra OCAK

Eğitim Komisyonu

Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi.

Derslerin MÜDEK ölçütlerine göre değerlendirilmesi.

Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi.

Lisans eğitim programının güncellenmesi.

Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi

Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, MÜDEK panosu).

Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması.

MÜDEK çıktılarının yeniden değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi.

Program çıktılarının MÜDEK çıktıları doğrultusunda güncellenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması.

1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi.

Yeni öğrenci anket formlarının değerlendirilmesi.

Öğretim elemanı-ders değerlendirme anket formlarının değerlendirilmesi.

Bilgi toplama anket formlarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gürbüz Gülümser

Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli

Prof. Dr. Bahri Başaran

Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu

Prof. Dr. Ahmet Aslan

Prof. Dr. Hasan Özgünay

Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana

Doç. Dr. Gökhan Zengin

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Ar. Gör. Dr. Çiğdem Kılıçarislan Özkan

Bologna Komisyonu

Bologna faaliyetlerinin yürütülmesi

Prof. Dr. Hasan Özgünay

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Doç. Dr. Ersin Önem

Ar. Gör. Dr. Ali Yorgancıoğlu

Ar. Gör. Dr. Çiğdem Kılıçarislan Özkan

Staj Komisyonu

Staja ilişkin konular ve işveren/yönetici anket formunun düzenlenmesi ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.

Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi.

Doç. Dr. Buğra Ocak

Ar. Gör. Dr. Ali Yorgancıoğlu

Ar. Gör. Dr. Çiğdem Kılıçarislan Özkan

Diploma Tezi Komisyonu

Bitirme tezlerinin ilanı.

Öğrencilerin bitirme tezine kayıtlanması. Bitirme tezi formatının güncellenmesi.

Poster hazırlama kural ve ilkelerinin güncellenmesi. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi.

TÜBİTAK destekli bitirme tezlerinin kayıtlarının tutulması.

Bölüm diploma tezleri poster sunumlarının organizasyonu.

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Ar. Gör. Dr. Ali Yorgancıoğlu

Ar. Gör. Dr. Çiğdem Kılıçarislan Özkan

Endüstriyel İlişkiler Komisyonu

Endüstri Danışma Kurulu (EDK) toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi.

Endüstri Danışma Kurulu’nun yenilenmesi.

Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması.

İşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması.

“Kariyer Günleri” toplantılarının düzenlenmesi.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması.

Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli

Prof. Dr. Bahri Başaran

Prof. Dr. Ahmet Aslan

Prof. Dr. Hasan Özgünay

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Ar. Gör. Dr. Nilay Örk Efendioğlu

Öğr. Gör. Mete Sağlam

Bilişim Komisyonu

Anket formlarının elektronik ortama aktarılması.

Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin oluşturulması.

Toplanan bilgilerin formlara dökülmesi.

Bölüm web sayfasının güncellenmesi.

Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması.

Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu

Doç. Dr. Buğra Ocak

Öğr. Gör. Urana Dandar

Mezunlar Komisyonu

Eski mezunlar anket formunun düzenlenmesi ve değerlendirilmesi.

Yeni mezunlar anket formunun düzenlenmesi ve değerlendirilmesi.

Mezunlar toplantısı düzenlenmesi.

Mezun bilgi bankasının oluşturulması.

Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması.

Prof. Dr. Hasan Özgünay

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Doç. Dr. Ersin Önem

Ar. Gör. Dr. Ali Yorgancıoğlu

Ar. Gör. Dr. Nilay Örk Efendioğlu

İdari ve Mali İşler Komisyonu

Mühendislik Fakültesi Dekanlığından gerekli bilgilerin alınması.

Bölüm ve Fakülte düzeyindeki harcamalar.

Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana

Doç. Dr. Ersin Önem

Altyapı ve Altyapı Geliştirme Komisyonu

Bölüm altyapısının koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması.

Eğitimde kullanılan paket programların güncellenerek sayılarının arttırılmasının sağlanması.

Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının artırılması.

Araştırma ve uygulama işletmesi ile laboratuvarlarda yapılan yeniliklerin belirlenerek raporlanması (üretim için yapılan araştırmalar).

Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana

Doç. Dr. Gökhan Zengin

Öğr. Gör. Urana Dandar

Uluslararası ve Üniversiteler Arası İlişkiler Komisyonu

Erasmus, Mevlana ve IAESTE gibi uluslararası programlarla ilgili koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi.

Uluslararası firmalar ve programımız arası eğitim gezisi etkinliklerine yönelik koordinasyon ve organizasyonların yürütülmesi

Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamalarının ve değerlendirilmesinin yapılması

Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Doç. Dr. Ersin Önem

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Spor faaliyetlerinin katılımının teşvik edilmesi

Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

Prof. Dr. Eser Eke Bayramoğlu

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Ar. Gör. Dr. Nilay Örk Efendioğlu

Öğr. Gör. Urana Dandar

Emine Değirmenci

Şeyda Demirtaş

İş Güvenliği ve Atık Yönetimi Komisyonu

Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi (ilk yardım ve güvenlik gözlüğü dolaplarının ve uyarı levhalarının kontrolü)

Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması

Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması

Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi.

Yangın raporunun güncellenmesi

Prof. Dr. Bahri Başaran

Prof. Dr. Ahmet Aslan

Doç. Dr. Gökhan Zengin

Öğr. Gör. Mete Sağlam

Öğr. Gör. Dr. Deniz Kalender

Öğr. Gör. Urana Dandar

Stratejik Çalışmalar Komisyonu

Strateji geliştirme raporlarına temel olacak şekilde mevcut çalışmaların bir rapor halinde düzenlenmesi ve tüm güncellemelerin bu rapor üzerinde yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması

Organizasyon şeması

Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu

Doç. Dr. Buğra Ocak

Ar. Gör. Dr. Nilay Örk Efendioğlu

Bölüm Tanıtım Faaliyetleri Komisyonu

Lisans ve lisansüstü düzeyde Deri Mühendisliği Bölümü’nün tanıtım çalışmalarının yürütülmesi

Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli

Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu

 Prof. Dr. Hasan Özgünay

Doç. Dr. Hüseyin Ata Karavana

Doç. Dr. Gökhan Zengin

Doç. Dr. Buğra Ocak

Doç. Dr. Arife Candaş Adıgüzel Zengin

Doç. Dr. Onur Yılmaz

Doç. Dr. Ersin Önem

Ar. Gör. Dr. Ali Yorgancıoğlu

Ar. Gör. Dr. Çiğdem Kılıçarislan Özkan

Ar. Gör. Dr. Nilay Örk Efendioğlu

 


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ